Personal History “V” Codes

Personal History “V” Codes V10.81 Personal Hx of malignant neoplasm (bone) V10.82 Personal Hx of malignant melanoma of skin V10.83 Personal Hx of other malignant neoplasm of skin V12.02 Personal Hx of poliomyelitis V12.2 Personal Hx of endocrine disorder V12.51...

High Risk Medication DX Codes – V58.61

High Risk Medication Codes V58.61 Long-term (current) use of anticoagulants V58.62 Long-term (current) use of antibiotics V58.64 Long-term (current) use of non-steroidal anti-inflammatories (NSAID) V58.65 Long-term (current) use of steroids V58.66 Long-term (current)...